Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gdynia.gda.winb.gov.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2004-10-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-15.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna w Gdańsku


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Mastalerz, adres poczty elektronicznej pinb@gdynia.gda.winb.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 620 73 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Dojazd i wejście do budynku
Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni znajduje się bezpośrednio przy
ul. Legionów. Wzdłuż budynku po obu stronach od wejścia znajdują się miejsca parkingowe, z których dwa są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku znajduje się od ul. Legionów. Do drzwi zewnętrznych prowadzi chodnik, brak schodów zewnętrznych.
Siedziba Inspektoratu znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku i prowadzą do niej schody wewnętrzne, obiekt nie jest wyposażony w windę.
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Brak udogodnień - brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na pierwszą kondygnację budynku, gdzie znajduje się siedziba Inspektoratu. W budynku brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących oraz brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwy wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Petent może skorzystać z usługi tłumacza migowego po uprzednim zgłoszeniu minimum 5 dni wcześniej.