Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:


Interesanci mogą składać wnioski pisemne drogą pocztową, faxem bądź dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu – pokój nr 130 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – pokój nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 lub drogą pocztową.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46) skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji określonych w art. 83 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz 256 z późn. zm.).
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z Nr 161, poz. 1109, z późn. zm.).
• Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
• Ustawy z dnia 16 listopada r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - od godz. 12.00 do 15.00
środa - od godz. 12.00 do 15.00
wtorki, czwartki i piątki - dni terenowe