Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że składanie pisemnych wniosków lub uzupełnień wymagających podpisu można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, albo na adres platformy epuap: /pinbgdynia/SkrytkaESP oraz istnieje również możliwość osobistego składania dokumentów poprzez skrzynkę podawczą umiejscowioną w siedzibie urzędu na parterze w holu budynku – skrzynia oznaczona napisem „SKRZYNKA PODAWCZA PINB” (jeżeli zachodzi potrzeba potwierdzenia złożenia dokumentów, w takim przypadku nastąpi to za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Interesanta adres, dlatego należy pamiętać, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć czytelny adres e-mail do kontaktu i informację z prośbą o przesłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia złożenia dokumentów) lub w sekretariacie Inspektoratu (pokój 130).

Z inspektorami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni można kontaktować się telefonicznie pod numerami tel.

pokój 128 - tel.: 58 622 25 57 wew. 28

pokój 129 - tel.: 58 622 25 57 wew. 29

pokój 132 - tel.: 58 622 25 57 wew. 32

pokój 133 - tel.: 58 622 25 57 wew. 33

Warunkiem osobistej wizyty w urzędzie jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu z inspektorem prowadzącym sprawę (przyjęcia interesantów w poniedziałki i środy w godz. od 11.30 do godz. 14.00, wtorek, czwartek, pątek - dni terenowe). Dane kontaktowe do inspektora prowadzącego sprawę można uzyskać pod  nr tel. nr 58 620 73 27. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie, powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46) skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji określonych w art. 83 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami).

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz 775 z późn. zm.).
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z Nr 161, poz. 1109, z późn. zm.).
• Ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.  1781).
• Ustawy z dnia 16 listopada r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).