Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Status prawny jednostki

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni jest organem administracji rządowej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni jest urzędem pomocniczym dla działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni.

Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta Gdyni.

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

- Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,  poz. 682 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1691)

- Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni