Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • referenta
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, ul. Legionów 130, 81-472 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (komputer, fax., niszczarka), kontakty interpersonalne.W budynku brak windy, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Inspektorat znajduje się na I piętrze. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowaniu merytorycznym i formalnym dokumentów administracyjnych w sprawach prowadzonych przez inspektorat
 • wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych Inspektoratu (m.in. przyjmowanie i wysyłanie pism, prowadzenie rejestrów Inspektoratu, udzielanie interesantom wstępnych informacji i odpowiedzi)
 • archiwizowanie dokumentów i spraw oraz prowadzenie archiwum
 • uczestniczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych w administracji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wymagania niezbędne

 • wykształcenie: : średnie
 • doświadczenie zawodowe: : 6 miesięcy doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze związanym z działalnością organu administracji architektoniczno-budowlanej i organu nadzoru budowlanego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów prawa budowlanego
  • znajomość przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie z zakresu administracji lub budownictwa
 • doświadczenie zawodowe 6 miesięcy odbyty staż w nadzorze budowlanym
 • samodzielność i odpowiedzialność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów:

25-09-2017

decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Legionów 130 81-472 Gdynia

I  piętro, pokój 130, prosimy podać na kopercie numer ogłoszenia.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę dostarczenia dokumentów do urzędu.  W przypadku wysłania pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami którzy spełnili wymagania formalne oraz niezbędne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0 58 620 73 27