Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni poszukuje wykonawcy następujących opracowań projektowych dotyczących drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy Alei Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz do działki nr 257/43 przy Alei Zwycięstwa 195A w Gdyni obejmujących:

  1. ocenę techniczną, opracowaną przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych związanych z budową murów oporowych na działce nr 257/43 stanowiącymi integralną część wybudowanej na działkach nr 257/43 i nr 855/43 drogi dojazdowej, która winna w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zawierać również rozwiązania projektowe doprowadzające wybudowane mury oporowe do zgodności z przepisami
  2. ekspertyzę techniczną, opracowanej przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych związanych z budową na działkach Nr 257/43 i nr 855/42 drogi dojazdowej do budynku przy Alei Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz wskazującej zakres robót budowlanych niezbędnych do doprowadzenia wybudowanej drogi dojazdowej do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz w sposób uwzględniający interesy osób trzecich w zakresie pozostawienia możliwości dojazdu do nieruchomości położonych w Gdyni przy Alei Zwycięstwa zapisanych w księgach wieczystych KW Nr 2631 stanowiącej działkę Nr 546/43, KW Nr 3713 stanowiącej działkę nr 373/43 i KW 3102 stanowiącej działkę nr 257/43
  3. mapy do celów projektowych dla wyżej wymienionych opracowań obejmujących działki nr 259/43 i nr 855/43 k.m. 75 obręb Gdynia

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 9 pażdziernika 2015r. włącznie bezpośrednio w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni przy ul. Legionów 130 w Gdyni, pokój 130 z dopiskiem na kopercie: „Al. Zwycięstwa 195 w Gdyni”. Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Kontakt: tel. 58 620 73 27